خدمات به زبان فارسی

Christian Persian Service: 11:00am

 This service meets upstairs in Building 1, Room 120.

Contact Pastor Sourik and Ellie by email.

خدمات مسیحیان فارسی زبان: 11:00

این سرویس در دیدار طبقه بالا در ساختمان 1، اتاق 120.

تماس با پاستور Sourik و Ellie از طریق ایمیل.

SERVICE TIMES:

Main service : 9am & 11am

27192 Jeronimo Rd Mission Viejo, CA 92692

p: (949)465-1940 | f: (949)768-1514

All content © 2017 MISSION VIEJO CHRISTIAN CHURCH. All rights reserved.

MVCC MOBILE APP

STREAM US LIVE